PRÁVNE OZNÁMENIE

Všeobecné obchodné podmienky

I.

Základné ustanovenie

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky) sú v súlade s ustanoveniami zákona

. 40/1964 Zb. Ob

iansky zákonník v platnom znení (ďalej len „ob

iansky zákonník), zákona

. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady

.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa), zákona

. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku)


BA (Hons) Michaela Borecká Michalová

O 54884934

DIČ 1079643983

so sídlom: Ruskov 566, 044 19

kontaktné údaje: mbmstudiosk@gmail.com

(ďalej len „predávajúci)
Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a fyzickou osobou, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese www.mbmstudio.sk (ďalej len „internetový obchod“).
Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.


II.

Informácie o tovare a cenách

Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností, sú uvedené pri jednotlivých tovaroch v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený poštou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode.
Všetky prezentácie tovarov umiestnených v katalógu internetového obchodu sú informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom týchto tovarov.
V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru.
Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nemožno navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.


III.

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunika

ných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), si hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
Kupujúci realizuje objednávku tovaru vyplnením objednávkového formulára.
Pri zadávaní objednávky bude kupujúci presmerovaný na platformu sashe.sk kde si vyberie spôsob platby a doru

enia.
Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tla

idlo OBJEDNAŤ s povinnosťou platby. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.
Po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie sa nepovažuje za uzatvorenie zmluvy. Kúpna zmluva je uzatvorená až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámenie o prijatí objednávky je doru

ené na emailovú adresu kupujúceho. /V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatie tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, dokiaľ nie je kupujúcemu doru

ené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónne číslo alebo email predávajúceho, uvedený v týchto obchodných podmienkach.


V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbyto

ného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

IV.

Platobné podmienky a dodanie tovaru

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho uvedený pri potvrdení objednávky alebo okamžitou platbou kartou cez platobnú bránu.
Spolo

ne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. (Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.)
V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej

iastky na bankový účet predávajúceho.
Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu

i inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.
Tovar je kupujúcemu doru

ený na adresu ur

enú kupujúcim v objednávke.
Voľba spôsobu dodania sa vykonáva po

as objednávania tovaru.
Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodato

né náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto ur

ené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doru

ovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doru

ovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doru

enia.
Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu sved

iaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky, nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho. / Daňový doklad je priložený k dodávanému tovaru.
Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie

i stratu tovaru, prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

V.

Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu) alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, a zároveň ak predávajúci v

as a riadne poskytol kupujúcemu informácie o práve odstúpiť od kúpnej zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy (v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku) a za súčasného splnenia zákonom vyžadovaných skuto

ností, má kupujúci podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od kúpnej zmluvy.
Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní:
– okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, ak je predmetom kúpnej zmluvy objednaný tovar, ktorý sa dodáva oddelene
– okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých

astí,
– okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru, ak je predmetom kúpnej zmluvy tovar, ktorý je dodávaný po

as vymedzeného obdobia.
Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa, pri predaji na diaľku nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:
– poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie za

alo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne pou

ený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
– predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finan

nom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť po

as plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
– predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru ur

eného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy musí kupujúci odoslať akékoľvek jednozna

né vyhlásenie vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od kúpnej zmluvy a to v stanovenej lehote podľa ods.3

lánku V týchto obchodných podmienok.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doru

ovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.
Kupujúci, ktorý odstúpil od kúpnej zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Kupujúci nesie náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.
Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a nezne

istený, bez makeupu a parfumu, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvo emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom ur

eným kupujúcim.

VI.

Práva z vadného plnenia

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v

ase, keď kupujúci tovar prevzal:
– má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli,
– ak chýba akt dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci o

akával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
– sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
– tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovoreného vzoru alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie ur

ené podľa dohodnutého vzoru alebo predlohy,
– je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
Povinnosti z chybného plnenia má predávajúci minimálne v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti z chybného plnenia výrobcu. Kupujúci je inak oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v

ase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.
Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, návode pripojenému k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po ur

itú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Ak vytkol kupujúci predávajúcemu vadu tovaru oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia ani záru

ná doba po dobu, po ktorú nemôže kupujúci chybný tovar užívať.
Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odseku obchodných podmienok sa neuplatnia pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo ak vadu sám kupujúci spôsobil.
V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:
– výmenu za nový tovar,
– opravu tovaru,
– primeranú zľavu z kúpnej ceny,
– odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,
– ak má tovar podstatnú vadu,
– ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
– pri väčšom po

te chýb tovaru.
Podstatné je také porušenie kúpnej zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.
U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.
Ak sa vyskytol prípad odstrániteľnej vady po oprave opakovane (zvy

ajne tretia reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má tovar väčší po

et chýb (spravidla najmenej tri chyby súčasne), má kupujúci právo uplatniť požiadavku na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.
Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť, aké právo si zvolil. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak kupujúci žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná. Ak si kupujúci nezvolí svoje právo z podstatného porušenia zmluvy v

as, má práva rovnaké ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.
Ak predávajúci preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil, nie je predávajúci povinný nároku kupujúceho vyhovieť.
Kupujúci nemôže reklamovať zľavnený tovar z dôvodu, pre ktorý je daný tovar zľavnený.
Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v sídle alebo mieste podnikania.
Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku

i služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Nevybavenie reklamácie po uplynutí tejto lehoty, sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z chybného plnenia) predávajúcemu.
Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.
Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.
V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záru

nej doby, v opa

nom prípade ho súd nemusí priznať.
Voľbu spôsobu reklamácie má kupujúci.

VII.

Doru

ovanie a pošta

Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doru

ovať prostredníctvom elektronickej pošty.
Kupujúci doru

uje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doru

uje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v objednávke.

Tovar objednaný kupujúcim na mieru kupujúceho mu bude dodaný v závislosti od dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho v

o najkratšom termíne, najneskôr však do 30-tich dní a pri svadobných modeloch je to 60 dní odo dňa prijatia platby na účet predávajúcemu ak sa strany nedohodnú inak. Zvy

ajne tovar dorazí 3-5 dní pri modeloch dostupných skladom pre Slovensko, 5-10 dní Svet a Európa. Predávajúci nenesie zodpovednosť za dôsledky spôsobené oneskoreným doru

ením alebo stratou zásielky zavinenou prepravcom alebo nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou. Predávajúci si neúčtuje cenu za balné. Objednávky sú odosielané zvy

ajne na druhý deň od prijatia platby na účet predávajúcemu, najneskôr do 2 dní od prijatia platby na účet predávajúcemu.


VIII.

Osobné údaje

Všetky informácie, ktoré pri našej spolupráci uvediete, sú dôverné a budeme s nimi tak zaobchádzať. Ak nám k tomu nedáte písomný súhlas, údaje o vás nebudeme iným spôsobom než za účelom plnenia zo zmluvy používať, okrem emailovej adresy, na ktorú vám môžu byť zasielané obchodné oznámenia, pretože tento postup umožňuje zákon, ak ho neodmietnete. Tieto oznámenia sa môžu týkať iba podobného alebo súvisiaceho tovaru a možno ich kedykoľvek jednoduchým spôsobom (zaslaním listu, emailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení) odhlásiť. Emailová adresa bude na tento účel uchovávaná po dobu 3 rokov od uzavretia poslednej zmluvy medzi zmluvnými stranami.
Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.


IX.

Mimosúdne riešenie sporov

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212 Slovenská republika, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)

. 524/2013 zo 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES)

. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

X.

Závere

né ustanovenie

Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. n) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženie stránky, fotiek, filmov, grafík, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patrí predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich

asť bez súhlasu predávajúceho.
Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho ur

ením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu

innosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho

asti

i softvérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho ur

ením alebo účelom. Kúpna zmluva, vrátane obchodných podmienok, je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok

Dar

ekové poukazy:

Dar

ekový poukaz je platný jeden kalendárny rok od vystavenia tohto poukazu. Po uplynutí tejto doby kód expiruje a poukaz nie je možné použiť. Poukaz je možné použiť len jednorázovo. Z dar

ekového poukazu sa nevydáva a nedá sa zameniť za hotovosť.
Ošetrovanie odevov:

Súčasťou každého originálneho kúsku sú príslušné pokyny ošetrovania. Nerešpektovanie zásad ošetrovania a používania môže spôsobiť jeho poškodenie, ktoré nemá charakter vady, na ktorú sa vzťahuje zodpovednosť za vadu. Záru

ná doba na výrobok je 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nesprávnym používaním výrobku, používaním na iný účel ako je ur

ené, zenedbaním starostlivosti o výrobok, zásahom do výrobku alebo opotrebovaním. Životnosť výrobku závisí na spôsobe a intenzite používania a spôsobe ošetrovania. Na základe týchto vplyvov môže byť životnosť kratšia ako záru

ná doba.

Kúpou tovaru súhlasíte s obchodnými podmienkami.